මේ ලින්ක් එකෙන් ඔබට පසුගිය ‘ජන්ම භූමි’ වැඩසටහනට සවන් දිය හැකියි

Janma Bhoomi – WEDNESDAY (19/01/2022)

https://www.planetaudio.org.nz/listen/janma-bhoomi/sri-lankan-current-affairs/856016

Janma Bhoomi – WEDNESDAY (12/01/2022)

https://www.planetaudio.org.nz/listen/janma-bhoomi/sri-lankan-current-affairs/855917

Janma Bhoomi – WEDNESDAY (05/01/2022)

https://www.planetaudio.org.nz/listen/janma-bhoomi/sri-lankan-current-affairs/855817

Janma Bhoomi – WEDNESDAY (29/12/2021)

https://www.planetaudio.org.nz/listen/janma-bhoomi/sri-lankan-current-affairs/855723