2023 ඔබට ජය ගෙනෙන වාසනාවන්ත වසරක් වේවා

ඔික්ලන්ඩ් එක්සත් ශ්රී ලංකා සංගමය 2023 ඔබට ජය ගෙනෙන වාසනාවන්ත වසරක් වේවායි ප්රාර්ථනා කරයි!!!

2-12-17 දින පැවැත් වූ නත්තල් සමරුඋළෙලේ සංක්ෂිප්ත වීඩියෝවක්

 මැදවච්චිය ප්රාදේශීය රෝහලේ වකුගඩු අංශයට ඖෂධ පරිත්යාග කළෙමු

2022 හෙළ මිහිර පවත්වද්දී එයින් ලැබෙන මුලු ආදායම ශ්රී ලංකාවේ රෝගීව සිටින අපේම සහෝදර ජනතාව උදෙසා පිරිනමන බවට අපි ඔබට පොරොන්දු වුනෙමු. ඒ අනුව, 2022-11-14 වැනි දින අපි උතුරු මැද පලාතේ මැදවච්චිය ප්රාදේශීය රෝහලේ වකුගඩු අංශයට විශේෂයෙන් අවශ්යවන, රුපියල් ලක්ෂ 13 ක් වටිනා ඖෂධ තොගයක් පරිත්යාග කළෙමු. එක්සත් ශ්රී ලංකා සංගමය වෙනුවෙන් මේ ප්රදානය කිරීමේ අවස්ථාවට සංගමයේ ‌ලේකම් උපාලි ගුණසේකර සහ සංස්කාරක චන්ද්රා ගුණසේකර සහභාගි වූහ. 2021 වසරේ ඇස් කණ්නාඩි ප්දානය අප සංගමය වෙනුවෙන් සම්බන්ධීකරණය කළ පොලොන්නරුව දිසාපති සහ කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයේ ලේකම්ව සිටි ටිකිරි අබයවික්රම මහතා මේ කාර්යයද අප වෙනුවෙන් මැනැවින් සංවිධානය කලේය. මේ වීඩියෝව සැකෙවින් දක්වන්නේ ඒ කතාව යි.

For more information:

visit uslaaucklandnz facebook page

 

USLA President with Champion Ruwan ( 2022)

Dr Rasika Subasinghe, President USLA, represented us at the celebrations held in honour of Ruwan Palihawadana, the winner of New Zealand Men’s Fitness National Championship 2022, held in Auckland on 24th September 2022. We congratulate Ruwan on his great achievement, which brings repute not only to himself but also to the entire Sri Lankan community as a whole!

 

About Us 

Welcome to USLA

                         

We are here in Auckland to serve

our Sri Lankan community

 Our objectives:

 

1.    To promote goodwill and unity among all Sri Lankans.

2.    To uphold unequivocally and promote Sri Lanka as a single sovereign  state  in 

        which all people have equal  rights and can live in peace and harmony.

3.    To promote the interests and welfare of its members.

4.    To help members in their orientation to New Zealand way of life.

5.    To promote social, cultural and sporting activities among its members.

How We Got Started

In the year 1983 a small group of Sri Lankans got together and established USLA with the aim of ‘portraying the true political situation in Sri Lanka and promoting the Sri Lankan culture in New Zealand’. At the time the organization did everything possible within its capacity to help Sri Lankans in our mother country, who were affected by the terrorism. USLA, Auckland Branch gained full legal status with the registration of our organization, on 26 Nov 1998, with the New Zealand Companies Office, under the title ‘United Sri Lanka Association (Auckland Branch) Incorporated’. USLA has been catering to our Sri Lankan community in numerous ways up to now and will continue to do so.

Where We Are Now

We organise following yearly events for the benefit and enjoyment of our community.

a. Independence day celebrations
b. Sinhala-Tamil New Year celebrations
c. Musical shows
d. Organising events to promote  the talents of our younger generation and members

e.   Language Day event
f.   Organising other events relating to important current  matters

g.   Annual tour for the seniors
h.   Organising seminars etc for the benefit of our  community
i.   Making donation to various individuals and societies in NZ and in Sri Lanka
j.   Participatiing in events organised by other organisations
k.   Any othr activity that benefits our community

Message from the President (2022)

Dear Members / Ladies and Gentlemen

As I reflect on the past year, one word keeps coming to my mind: resilience.​​​

2021 has been a challenging year, and yet it is in times of challenge that we learn what our true resilience is.  

The past year 2021 was full of uncertainty. Together, we navigated multiple waves of the pandemic and collectively tried to figure out how we would support and engage with our community. However, we successfully staged our annual cultural show “Hela Mihira” and the surplus income we made from the event was donated to a project in our motherland to provide spectacles after proper examinations by the ophthalmologists to the children of underprivileged schools in Sri Lanka.    

“The greatness of a community is most accurately measured by the compassionate actions of its members.” – Coretta Scott King

I am honoured to lead United Sri Lanka Association Auckland Branch inc. (USLA) this year 2022 for the 2nd term.

Stepping up during critical times is as important as being steadfast in our commitment to community priorities.

I need not elaborate on the current state of our Motherland. In 2022, USLA (Auckland) will be focusing mainly on fund raising to make our own Sri Lankan’s life easy back home in Sri Lanka. 

Thank you again for your many compassionate actions, support, partnership, and friendship over the last year. I remain grateful, humbled, and inspired.

Dr(Mrs) Rasika Subasinghe

 If you like our website, please Subscribe!

Become a Member Today

Join the USLA and be a contributor to a worthy cause! Let’s get together and enjoy being together!
fill the Mmbership appllication today and send it to our secreatary along with an advice of membership fee of $25 for a year. Detail given in the application form.

 

Join Now