කේතකී මල

“රූ සිරි වස්සන කඩුපුල්මල සේ, අනන්ගයාගේ මල්වත්තේ හිතේ පිපුන මල සුවඳයි ලස්සන, බමරු එතේ, මල්පැණි ස්වේතේ” මේ කඩුපුල් නම් නොවේ, එහෙත් කඩුපුල් පවුලට අයත් (Epiphyllum oxypetalum is a species of cactus) ‘කේතකී’ නම් මලයි. බොහෝ අය කියනවා හින්දු භක්තිකයින් ‘කේතකී’ මල් දේව...

Colonial Sri Lanka (1815–1948)

During the Napoleonic Wars, Great Britain, fearing that French control of the Netherlands might deliver Sri Lanka to the French, occupied the coastal areas of the island (Ceylon) with little difficulty in 1796. In 1802, the Treaty of Amiens formally ceded the Dutch...

Kandyan period (1594–1815)

After the invasion of the Portuguese, Konappu Bandara (King Vimaladharmasuriya) intelligently won the battle and became the first king of the kingdom of Kandy. He built The Temple of the Sacred Tooth Relic. The monarch ended with the death of the last king, Sri...

1505 – 1948 European Rule

The first Europeans to visit Sri Lanka in modern times were the Portuguese: Lourenço de Almeida arrived in 1505 and found that the island, divided into seven warring kingdoms, was unable to fend off intruders. The Portuguese founded a fort in the port city of Colombo...

1232–1505 – Pre-European Rule

There were several kingdoms established during this period, Dambadeniya (1220-1340), Gampola (1341-1408 ), Kotte (1412- 1597) and Seethawaka (1521-1593 ). Those were limited to seral area rather than the entire country.

1056–1232 – Polonnaruwa period

The Kingdom of Polonnaruwa was the second major Sinhalese kingdom of Sri Lanka. It existed from 1055, under King Vijayabahu I to 1212 under the rule of Queen Leelavati. The Kingdom of Polonnaruwa came into being after the Anuradhapura Kingdom was invaded by Chola...

377 BCE–1017 -Anuradhapura period

In the early ages of the Anuradhapura Kingdom, the economy was based on farming. Early settlements were mainly made near the rivers of the east, north central, and north east areas which had the water for farming whole year round. The king was responsible for the law,...

543–377 BCE – Pre-Anuradhapura Era Indo-Aryan immigration

The Pali chronicles, Dipavamsa, Mahavamsa, Thupavamsa and Chulavamsa, as well as a large collection of stone inscriptions, the Indian Epigraphical records, the Burmese versions of the chronicles etc., provide information on the history of Sri Lanka since the 6th...

The earliest known history

Evidence of human colonisation in Sri Lanka appears at the site of Balangoda. Balangoda Man arrived on the island about 34,000 years ago and has been identified as Mesolithic hunter-gatherers who lived in caves. Archaeological evidence for the beginnings of the Iron...

sample add1

Your Business Poster/Video/Any

Information about your Business. 5 lines here.

Sample Add 2 !

Business Information Here.

Can be addedd few lines here.

Poster/Video/Any (On the left Panel)

Sample Add 3- Bunch of Adds

Add 3-1

Bisiness Information. Few lines can be added

Can Add small Video clip/Image/Poster

Add 3-2

Bisiness Information. Few lines can be added

Can Add small Video clip/Image/Poster

Add 3-3

Bisiness Information. Few lines can be added

Can Add small Video clip/Image/Poster

Add 3-4

Bisiness Information. Few lines can be added

Can Add small Video clip/Image/Poster

Add 3-5

Bisiness Information. Few lines can be added

Can Add small Video clip/Image/Poster

Add 3-6

Bisiness Information. Few lines can be added

Can Add small Video clip/Image/Poster

Add 3-7

Bisiness Information. Few lines can be added

Can Add small Video clip/Image/Poster

Add 3-8

Bisiness Information. Few lines can be added

Can Add small Video clip/Image/Poster

Sample Add 4- Single Add

Bisiness Information. Few lines can be added

Can Add small Video clip/Image/Poster

Sample Add 5 – The Biggest Add

Bisiness Information. Few lines can be added

Can Add small Video clip/Image/Poster

 

Sample Add 6

Medium Size

  • Bisiness Information. Few lines can be addedCan Add small Video clip/Image/Poster

Success Stories

Personal or Company Success Stories . Few lines can be added

Can Add small Video clip/Image/Poster

Name of the Person

Company / Title

Personal or Company Success Stories . Few lines can be added

Can Add small Video clip/Image/Poster

Name of the Person

Company /, Title

Personal or Company Success Stories . Few lines can be added

Can Add small Video clip/Image/Poster

Name of the Person

Company /, Title

Let’s Get Started

Ready To Make a Real Change? Let’s Build this Thing Together!