Our Events 

Some of our Events during the year  2019-2023

Seniors' Trip- 29th November 2023

Seniors’ Two day Trip

Saturday 29th November 2023

 

Hela Mihira - 13th May 2023

වාර්ෂික හෙළ මිහිර සංස්කෘතික සංදර්ශනය 2023

හිතවත්   සාමාජික සාමාජිකාවනි

අපි 2023-05-13 වැනිදා හෙළ මිහිර සංස්කෘතික සංදර්ශනය උත්කර්ෂවත්ව පැවැත් වූයෙමු. ඇවොන්ඩේල් නෘත්යශාලාව අතුරුසිදුරු නැතිව පිරී තිබිණි. අපි එහි අවස්ථා කීපයක් මෙසේ සේයා රූ මගින් ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු. 

ඔබේම හිතමිතුරන්ගේ, දූ දරුවන්ගේ දස්කම් විස්කම් මෙවරත් නව මුහුණුවරකින්.

පසුගිිය වතාවේ මෙන්ම මෙවරත් හෙළ මිහිරෙන් ලැබෙන ආදායමෙන් වැඩි කොටස ශ්රී ලංකාවේ අපේම සහෝදර ජනතාව ජනතාව සදහා ‌‌‌‌ඖෂධ වශයෙන් පරිත්යාග කෙරේ.

2023 මයි මස 13 වැනිදා කරලියට ගෙන ආ හෙළ මිහිර සංස්කෘතික සංදර්ශනය

2023 මයි මස 13 වැනිදා කරලියට ගෙන ආ හෙළ මිහිරේ සම්පූර්ණ වීඩියෝව- එදා වේදිකාව මතින් ගලා ගිය රස ගඟුල ඒ අයුරින්ම ඔබ වෙත සමීප කල නොහැකි වුවත්, එහි රස විඳි ඔබට පැය තුනක සුන්දර මතකයන් අවදි කර ලීමටත්, පැමිණ නැරඹීමට නොහැකි වූ ඔබට හෙළ මිහිරේ හැඩතලය යන්තමින් හෝ පෙන්වා දීමටත් මේ සංක්ෂිප්ත වීඩියෝව සකස් කළෙමු.

Visit our Facebook page for full video :

75th Independence Anniversary Day 11-02-2023

11-02-2023 Independence Anniversary Day

We held the celebrations of 75th Independence Anniversary Day of Sri Lanka on 11th of February 2023, at the Mt Albert War Memorial Hall.

75th Independence Anniversary Day of Sri Lanka on 11th of February 2023

We held the celebrations of 75th Independence Anniversary Day of Sri Lanka on 11th of February 2023, at the

Mt Albert War Memorial Hall ….

 Most of the invited guests, including four parliamentarians and Heads of Sri Lankan Organisations in Auckland participated. After the hoisting of national flags and playing national anthems, lighting the traditional oil lamp, a minute’s silence was observed to honour our fallen heroes who sacrificed their lives for the Motherland. Ven Walgama Munindawansa Nayaka Thero blessed gathering with a short anusasana. The following invitees delivered speeches, after the welcome address by President USLA, Dr Rasika Subasinghe.
a. Dr Anne Perera (Keynote address – former USLA President)
b. Hon Paul Goldsmith MP
c. Hon Vanushi Walters MP
d. Hon Damien Smith MP
e. Mr Kanwaljith Sing Bakshi former MP
Our committee member Mahesh Hettiarachchi delivered the vote of thanks.
The event was made colourful by Irani Samarasinghe (Mathra Dance Academy), Nishi Ranatunga (NZSL Dance Studio) and Indeewari Thenuwara (Thala Dancing Group).
During the celebrations, we made this opportunity to honour three outstanding personalities for their exceptional achievements, namely, Dr Ashoka Dias (the awardee of the Queens Service Medal), Ms Nishi Ranatunga (Mrs Universe NZ 2022) and Mr Ruwan Palihawadana (the winner of the NZ Men’s Fitness Championship 2022).
This video shows a summarised lineup of the events that were staged during the celebrations.
We thank all the participants who joined with us at the celebrations and everyone who helped us make the event a success!
Visit our Facebook page for full video :

17-12-2022 දින පැවැත් වූ නත්තල් සමරුඋළෙල

2022-12-17 නත්තල් සමරු උළෙල

2022-12-17 දින අපි නත්තල් සමරු උළෙලක් පැවැත්වූයෙමු. නත්තල පිළිබදව ගරු ප්රින්ස් දේවානන්දන් පියතුමන්ගේ දෙසුමකින්ද හෙබි නත්තල් උළෙල, කවදත් අප සමග සිටින ප්රධාන අනුග්රාහක ෂෙහාන් සපරමාදු මහතාගේ දායකත්වයෙන් ඇරඹී, කිතුනු බැති ගීවලින් හා රංගනයන්ගන් අලංකෘතව තිබිණ. නත්තල් සීයා දරුවන්ගේ පමණක් නොව සහභාගිවූ සියල්ලන්ගේම නෙත් සිත් පැහැරගනු දැකගත හැකිවිය. මේ එහි අවස්ථා කීපයකි.

22-12-17 දින පැවැත් වූ නත්තල් සමරුඋළෙලේ සංක්ෂිප්ත වීඩියෝවක්

Hela Mihira 2022- 28th May 2022

Hela Mihira Cultural Show 2022

USLA is proud to present the  annual Cultural Event Hela Mihira

Welcome speech by President

Hela Mihira Cultural Show 2022

Vote of Thanks by Secretary

Hela Mihira Cultural Show 2022

USLA Commitee and Advisors

74th Independence Day Celebrations -12th February 2022

 

           (12th February 2022) 

 

Venue:   Mt Albert War Memorial Hall, Mt. Albert, Ackland

Chief Guest: 

Hon.  Michael Wood   Minister of Transport, and Workplace Relations & Safety

 

      

Several guests delivered speeches, including:

1. Hon.  Michael Wood   Minister of Transport, and Workplace Relations & Safety

2.  Hon. Vanushi Walters, MP for Upper Harbour

3. Hon. Brooke van Velden, Member of Parliment and Deputy Leader of ACT

4.  Mr Kanwaljit Singh Bakshi, National Party Representative

5. Keynote address was delivered by Mr  Amita Weerakoon

USLA President Dr Rasika Subasinghe made the welcoming speech while Secy, Mr Upali Gunasekara , did the vote of thanks.

Celebrations ended with usual Sri Lankan traditional refreshments.

 

Complete video of the event

2022 පෙබරවාරි 12 දින අපි ඕක්ලන්ඩ්, මවුන්ට් ඇල්බට් යුද අනුස්මරණ ශාලාවේදී 74 වැනි නිදහස් සමරු උළෙල පැවැත්වුයෙමු. මේ එහි සම්පුර්ණ වීඩියෝවයි.
74th anniversary of Sri Lanka Independence was held at Mt Albert War Memorial Hall, Auckland, on 12th February 2022. This is the complete video of the event.

Hela Mihira Silver Jubilee- 10th July 2021

Hela Mihira Cultural show  staged on the 10th of July 2021 at the Avondale College Auditorium.

We are proud to say that we are the people who brought Hela Mihira on to the stage! තව ඉන්නවා  කට්ටිය. ගෞරි, දයා, Dr ගාමිණී, නිහාල්, චින්තක.

Hela Mihira Cultural Show 2021

USLA is proud to present the grand annual Cultural Event Hela Mihira

Welcome speech by President

Hela Mihira Cultural Show 2021

Vote of Thanks by Secretary

Hela Mihira Videos

Full video of Hela Mihira 2021 is now on YouTube. Use the link below (or type hela Mihira 2021 or හෙළ මිහිර 2021)

Link:

Hela Mihira 2021 – YouTube

 

Links to Facebook

 

Part 1:   https://www.facebook.com/uslaaucklandnz/

Part 2:   https://www.facebook.com/uslaaucklandnz/videos/1144430686068259

Part 3:   https://www.facebook.com/uslaaucklandnz/videos/869339493681456

Senior's Trip to Hamilton Gardens - 27th February 2021

73rd Independence Day Celebrations - 13th February 2021

 View more Videos and Photos

           (13th February 2021) 

 

Venue:   Mt Eden War Memorial Hall, 489, Dominion Rd, Mt Eden

Chief Guest:          Hon Phil Goff, Mayor of Auckland

 

 

         

Several guests delivered speeches, including:

1.  Hon Phil Goff, Mayor of Auckland

2.  Hon. Dr Deborah Russell, MP for New Lynn

3.  Hon. Vanushi Walters, MP for Upper Harbour

4.  Hon Paul Goldsmith, National List MP based in Epsom

5.  Mr Kanwaljit Singh Bakshi, National Party Representative

6. Keynote address was delivered by Mr Wasantha Marasinghe

 

USLA President Roshan Manamperi made the welcoming speech while Secy, Rasika Subasinghe did the vote of thanks.

Celebrations ended with usual Sri Lankan traditional refreshments.

 

Independence Day - 8th February 2019

71st Independece Day – A short and sweet presentation

 by Jalana Jayawardena

A talented student of USLA Sinhala Language Class, in year  8 of Blockhouse bay Intermediate School.

Full speeach : https://www.youtube.com/watch?v=7xp2RfbIkws

Participation in Victims Commemoration Day - 04th May 2019

Participation in Victims Commemoration Day - 04th May 2019

Participation in Victims Commemoration Day - 04th May 2019

USLA Coffee Eve Lecture For Seniors - 1st June 2019

USLA Coffee Eve Lecture For Seniors - 1st June 2019

USLA Coffee Eve Lecture For Seniors -1st June 2019

USLA Coffee Eve Lecture For Seniors - 1st June 2019

Independance Day Celebrations - 9th February 2020

We celebrated the 72nd Independence Day anniversary on 8th of February at Mt Albert War Memorial Hall. Hon Jenny Salesa, Minister of Building and Construction, Customs and Ethnic Communities and Associate Minister for Education and Health, was the chief guest. Other distinguished guests included Hon. Michael Wood, Hon. Priyanca Radhakrishnan, Hon. Dr Deborah Russell, MP, Hon Kanwaljit Singh Bakshi, MP, Hon Paul Goldsmith, MP, Language school teacher, Mrs Kanthi Gunathilake, Ms Farhana Nalar, President, New Zealand Sri Lanka Foundation, President of Alumni Association of university of Peradeniya new Zealand chapter, Mr Sarath Karunaratne, Secretary SLSNZ and Mr Sharthaar Jameel, Mr Vajira Medagoda, President, NZ Ex Servicemen association.

Helamihira (2019-04-13)

Our annual musical show depicting the values of Sinhala / Tamil new year was launched at the doorstep of the new year day. It was well-attended and made a stage for our community to demonstrate their talents, especially, of our children.

 

Nishanandaya - 27th October 2019

This time we invited two of very popular and talented vocalists in Sri Lanka and among Sinhala communities all over the world, Jagath Wickramasinghe and Uresha Ravihari. The singers themselves praised the event as an outstanding musical show among the ones they had ever staged.