මේ ලින්ක් එකෙන් ඔබට පසුගිය ‘ජන්ම භූමි’ වැඩසටහනට සවන් දිය හැකියි

Janma Bhoomi – WEDNESDAY (05/10/2022)

https://www.planetaudio.org.nz/listen/janma-bhoomi/sri-lankan-current-affairs/917955

Janma Bhoomi – WEDNESDAY (28/05/2022)

https://www.planetaudio.org.nz/listen/janma-bhoomi/sri-lankan-current-affairs/917865

Janma Bhoomi – WEDNESDAY (21/09/2022)

https://www.planetaudio.org.nz/listen/janma-bhoomi/sri-lankan-current-affairs/908090

Janma Bhoomi – WEDNESDAY (14/09/2022)

https://www.planetaudio.org.nz/listen/janma-bhoomi/sri-lankan-current-affairs/907146