මේ ලින්ක් එකෙන් ඔබට පසුගිය ‘ජන්ම භූමි’ වැඩසටහනට සවන් දිය හැකියි

Janma Bhoomi – WEDNESDAY (03/08/2022)

https://www.planetaudio.org.nz/listen/janma-bhoomi/sri-lankan-current-affairs/888763

Janma Bhoomi – WEDNESDAY (27/07/2022)

https://www.planetaudio.org.nz/listen/janma-bhoomi/sri-lankan-current-affairs/888669

Janma Bhoomi – WEDNESDAY (20/07/2022)

https://www.planetaudio.org.nz/listen/janma-bhoomi/sri-lankan-current-affairs/888573

Janma Bhoomi – WEDNESDAY (13/07/2022)

https://www.planetaudio.org.nz/listen/janma-bhoomi/sri-lankan-current-affairs/888478