මේ ලින්ක් එකෙන් ඔබට පසුගිය ‘ජන්ම භූමි’ වැඩසටහනට සවන් දිය හැකියි

Janma Bhoomi – WEDNESDAY (07/12/2022)

Listening on Planet FM 104.6 FM | Auckland New Zealand (planetaudio.org.nz)

Janma Bhoomi – WEDNESDAY (30/11/2022)

Listening on Planet FM 104.6 FM | Auckland New Zealand (planetaudio.org.nz)

Janma Bhoomi – WEDNESDAY (23/11/2022)

Listening on Planet FM 104.6 FM | Auckland New Zealand (planetaudio.org.nz)

Janma Bhoomi – WEDNESDAY (16/11/2022)

Listening on Planet FM 104.6 FM | Auckland New Zealand (planetaudio.org.nz)