කේතකී මල

කේතකී මල

“රූ සිරි වස්සන කඩුපුල්මල සේ, අනන්ගයාගේ මල්වත්තේ හිතේ පිපුන මල සුවඳයි ලස්සන, බමරු එතේ, මල්පැණි ස්වේතේ” මේ කඩුපුල් නම් නොවේ, එහෙත් කඩුපුල් පවුලට අයත් (Epiphyllum oxypetalum is a species of cactus) ‘කේතකී’ නම් මලයි. බොහෝ අය කියනවා හින්දු භක්තිකයින් ‘කේතකී’ මල් දේව...